Sosionomi AMK Veera kangas on tehnyt opinnäytetyön Sähäkän nuorten kokemuksista ja näkemyksistä kuntoutumisesta ja itsenäistymisestä.

TIIVISTELMÄ
MAHDOLLISUUKSIA. Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia ja näkemyksiä kuntoutumisesta ja itsenäistymisestä.
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä kuntouttamisen keinot edesauttavat nuorten kuntoutumista ja selviytymistä itsenäisempään elämään. Opinnäytetyön tulisi mahdollistaa Sähäkän palvelukokonaisuuden laajempi arviointi sekä kehittäminen kuntoutujalähtöisemmäksi.
Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus, jossa haastateltiin neljää Sähäkässä kuntoutunutta ja itsenäistynyttä nuorta. Haastattelut toteutuivat yksilöhaastatteluina ja menetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jonka jälkeen ne analysoitiin esille nousseiden teemojen avulla. Tutkimustulokset koottiin lopuksi tyyppikokonaisuuksiksi, joissa yhdistyi kuntoutujien vastaukset.
Tutkimuksessa nousi esille käsitteiden merkitysten ymmärtämisen, yksilölähtöisyyden, yhteisön ja ympäristön antaman tuen ja mahdollisuuksien, normaalin arjen, kohtaamisten, ohjaustavan ja kuntoutujan aktiivisuuden merkitykset kuntoutumisen etenemisessä. Tulokset vastasivat aiemmin tehtyjä olettamuksia kuntoutumista edistävistä tekijöistä. Pääsääntöisesti kuntoutujat kokivat käytettyjen keinojen olleen onnistuneita, mutta osan toteutumiseen tulisi kiinnittää huomioita entistä tarkemmin.

Koko opinnäytetyö luettavissa osoitteessa:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012121920098

Pin It on Pinterest

Share This