Sosionomiopiskelija Pekka Olkkonen Vaasan AMK:sta mittasi opinnäytteessään – Nuorten aikuisten asiakastyytyväisyyskysely Sähäkkä Oy:n palveluihin – kuntoutujien tyytyväisyyttä Sähäkän toimintaan. Kuntoutujat saivat vastattavakseen 26 väittämää jatkumolla Täysin samaa mieltä – Täysin eri mieltä. Kysymysten teemat olivat: arjen toiminnot, vapaa-aika, vuorovaikutus, omaohjaustyö, työ- ja viriketoiminta, ryhmät ja toimintakyvynarviointi. Lisäksi oli Vapaa sana -osio.

Kyselyn vastausprosentti oli 76 ja vastaajat edustivat kaikkia kuntoutusohjelman vaiheita. Yhteenvetona tutkimustuloksista voi todeta, että kuntoutujat ovat suurelta osin tyytyväisiä Sähäkässä saamaansa kuntoutuspalveluun.

Kuntoutujien keskuudessa erityisen tyytyväisiä oltiin ravintohuollon järjestelyihin. Ruoka on maittavaa ja kuntoutujat kokevat, että saavat osallistua riittävästä ravintohuollon tehtäviin. Siivoukseen liittyvissä asioissa nuoret kokevat saavansa tarpeeksi ohjausta ja asiointikäynnit kaupungille järjestyvät riittävän usein. Sähäkässä oleminen koetaan turvalliseksi. Vapaa-ajanohjelman määrä on riittävä ja nuoret toteavat heillä olevan mahdollisuus vaikuttaa itse oman kuntoutuksen suunnitteluun. Myös kuunnelluksi tulemisen tunne näyttäytyi tuloksissa vahvana.

Tilojen ja ympäristön viihtyisyyden osalta vastausten pääpaino oli Osittain samaa mieltä- vastauksessa. Edelleen tiedonkulkua koskevat vastaukset ja riittävän kannustuksen kokemus asettuivat samaan kategoriaan. Nuorten vastauksissa korostui läheisten kanssa tehtävän yhteistyön tärkeys, joka onkin Sähäkän kuntoutustyön kehittämiskohteena vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa. Omaohjaustyöhön ja työ- ja viriketoimintaan oltiin kauttaaltaan tyytyväisiä. Ryhmätoimintojen mielekkyyttä ja kokoontumiskertoja arvioitiin pääasiallisesti kategoriassa Osittain samaa mieltä ja ryhmänohjaajien osaamiseen oltiin tyytyväisiä. Toimintakyvynarvioinnin hyötyjä osana kuntoutuksen suunnittelua tulee tulevaisuudessa tarkentaa.

Objektiivisen asiakastyytyväisyystiedon saaminen Sähäkän palveluista on tärkeää, jotta toimintaa voidaan kehittää vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla tuloksellisen kuntoutuksen tavoitteeseen. Erilaisilla, määräajoin toteutettavilla kyselyillä, halutaan myös kannustaa nuoria vaikuttamaan ja edistää Sähäkän moniäänistä kehittämistä. Tulevan vuoden kehittämistyön lähtökohtana voisi pitää vaikka seuraavaa Vapaan sanan -kommenttia:

 

”Ruoka on hyvää ja sitä on riittävästi. Kahvia useammin. Pikkasen vois enempi puuttua nuorten esille tuomiin asioihin. Työntekijät rentoja. Nuoren ja omaohjaajan ajat vois olla säännöllisiä että luottamus syntyis ja asioiden hoitaminen olis mielekkäämpää.”

 
 

Sähäkkä kiittää Pekkaa ja kuntoutujia yhteistyöstä.

Pin It on Pinterest

Share This