Yhteenveto SÄHÄKKÄ-Jyväskylän nuorten aikuisten yksikön yhteistyötahojen palautteesta

Kysyimme reilun vuoden ajan toimineen SÄHÄKKÄ-Jyväskylän yksikön yhteistyötahoilta palautetta yksikön toiminnasta. Perinteidemme mukaisesti pyysimme vastaajia arvioimaan yksikön toimintaan sen vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien valossa (SWOT-analyysi).

VAHVUUDET

Yksikön tilat, sijainti ja erikoistuminen nuoriin aikuisiin huomioitiin useammassa arvioinnissa myönteisesti. Toimintasuunnitelmassa korostuva nuoren aikuisen arki, aktiivisine arkipäivineen koettiin hyväksi. Vuoropuhelulle nuorten verkostojen kanssa nähtiin olevan selkeät rakenteet ja toiminnan vakiintuessa yhteydenpito on vahvistunut. Myös mahdollisuus edetä kuntoutuksessa vaiheittain saman organisaation sisällä, nähtiin hyödylliseksi.

HEIKKOUDET

Yksikön heikkouksia käsiteltiin mm. toimintaympäristön odotusten ja henkilöstön osaamisen kautta. Heikkoudet selitettiin vastaajien joukossa osin yksikön lyhyellä toimintahistorialla. Yksikkö ja palvelukonsepti hakevat vielä paikkaansa muiden palvelujen joukossa. Vastaajat rohkaisivat tuomaan yksikköä ja sen toimintaa enemmän esille.

MAHDOLLISUUDET

Yksikön joustavuus koettiin yhtenä tärkeänä mahdollisuuksia luovana tekijänä. Joustavuus toteutuu arvioijien mukaan mm. yksilöllisissä kuntoutussuunnitelmissa ja konkretisoituu nuorten viikko-ohjelmissa. Yksikkö nähdään tulevaisuudessa yhdeksi vaihtoehdoksi alati supistuvan osastohoidon rinnalle. Myönteiseksi koettiin myös yksikön Rehapin kanssa yhteistyössä tarjoama päihdekuntoutujien jatkokuntoutusmahdollisuus. Myös intervallityyppisiä jaksoja esim. liikkuvan palvelun tueksi visioitiin yksikölle uudeksi palvelumuodoksi.

UHAT

Suurimpana uhkana yksikölle nähtiin muutosten keskellä oleva sote-toimintaympäristö, jonka arvioidaan heijastuvan erityisesti nuorten palveluohjaukseen tulevaisuudessa. Yhtä lailla tuotiin esille huoli henkilöstön pysyvyydestä ja resursseista, kun asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Vastikään toteutunut omistuspohjanmuutos herätti myös kysymyksiä toiminnan tulevaisuudesta – muuttuuko toiminta?

Kiitämme saadusta palautteesta ja huomioimme sen yksikön kehittämistoimissa.

Uhkien näkökulmasta on ilo todeta, että yhteistyö Coronarian kanssa vahvistaa erityisesti Coronaria Sähäkkä Oy:n hallinnon resursseja ja vapauttaa näin aiempaa hallinnon resurssia toiminnan sisällölliseen kehittämiseen ja osaamisen vahvistamiseen. Osana Coronariaa yksikkö on myös valmiimpi kohtaamaan tulevia muutoksia sote-toimintaympäristössä.

Myös yksikössä tunnistetaan vuoropuhelun tarve toimintaympäristön toimijoiden kanssa nyt ja tulevaisuudessa. Luotamme siihen, että Sähäkkä-konseptin istuttaminen uuteen toimintaympäristöön on mahdollista tehdä yhteistyössä, vaalien niitä kuntoutuksen vaikutuksien avaintekijöitä, joita toimintavuosien aikana olemme konseptissamme tunnistaneet.

Anu Vuolukka, toimialapäällikkö
Coronaria Sähäkkä Oy

Pin It on Pinterest

Share This