SÄHÄKKÄ – Oulaisten yksikössä järjestetään lastensuojelulaissa tarkoitettua sijoitusta avohuollon tukitoimena (ALKAVA®-arviointijakso 3kk), nuoren sijaishuoltoa ja tilapäisiä kriisisijoituksia (1kk). Sijaishuollon palveluiden rinnalla voidaan tarjota myös perhetyötä ja 18 vuotta täyttäneille nuorille jälkihuollon tukitoimia.

Kohderyhmä

Yksikkö on erikoistunut psyykkisesti oireilevien, 15–17-vuotiaiden nuorten kuntouttavaan lastensuojelutoimintaan. Yksikön hoidon-, kasvun tukemisen ja kuntoutuksen menetelmät palvelevat erityisesti nuoria, joiden tuen ja ohjauksen tarve on psyykkisistä oireista johtuen itsenäistymisen, arjenhallinnan ja sosiaalisen kanssakäymisen osa-alueilla. Yhteistyö perheen ja nuoren verkoston kanssa on toiminnassa keskeistä.
Tavoite

ALKAVA®-arviointijaksolla (3kk) yhdistetään sosiaalityön, kasvatusalan, kuntoutuksen, lääketieteen ja hoitotyön asiantuntemusta tavoitteena nuoren elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti huomioiva arvio. Kattava, moniammatillinen arvio toimii parhaimmillaan tukena laadukkaalle ja kokonaisvaltaiselle asiakassuunnitelmalle. Erityisenä arvioinnin kohteena ovat opiskeluvalmiudet.

Sijaishuollon palvelun ensisijainen tavoite on turvata nuoren kasvua ja kehitystä itsenäiseen elämään ja ennaltaehkäistä aikuisiän psykososiaalisen tuen tarpeita. Nuoren oman motivaation herättäminen oman tilanteen ja tulevaisuuden tarkasteluun on myös keskeistä.

Jälkihuollon ja perhetyön palveluiden tarkoituksena on helpottaa nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai helpottaa nuoren itsenäistymistä.

Yksikön kaikissa palveluissa huomioidaan nuoren perhe siinä laajuudessa kuin sen nuoren yksilöllisessä tilanteessa on mahdollista. Perhetyötä voidaan tehdä ennakoiden ja edistäen ennen sijaishuollon palveluita, sen aikana ja niiden jälkeen. Perhetyön keskiössä on vanhempien tukeminen – keinojen ja toimintatapojen löytäminen psyykkisesti oireilevan nuoren kasvatustyön tueksi ja siihen liittyvä psykoedukaatio.

Sisältö

Kaikki palvelut kattavat tavanomaiset itsestä huolehtimiseen, arjentaitoihin, vapaa-aikaan että ammatilliseen kuntoutukseen liittyvät toimintakyvyn osa-alueet ja lisäksi psykiatrisen sairaanhoidon. Palveluiden toteutukseen osallistuu moniammatillinen työryhmä: sosionomi/sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, psykiatriset sairaanhoitajat, lähihoitajat, yhteisöpedagogi ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Tarvittaessa myös psykologi.

Yksikössä tarjottavien palveluiden toteutuksessa hyödynnettävät toiminnot perustuvat ensisijaisesti nuoren omaan tahtoon, mutta ääritilanteissa lastensuojelulain mukaiset rajoittamistoimenpiteet ovat huostaanotettujen nuorten osalta mahdollisia ottaa käyttöön.

Lisätietoja

Janne Vuolukka
p. 040 5850 469
janne.vuolukka@humana.fi
Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy

Pin It on Pinterest

Share This